studiegruppe

Kristelig Studieforbund har godkjent boken Gutt og Jente som berettiget for tilskudd for 15-20 kurstimer. Vedtaket betyr i praksis at mange menigheter og cellegrupper kan få dekket utgiftene til innkjøp av boken og vel så det. Du kan søke om tilskudd til studiegruppe, kurs eller felles konfirmantopplegg.

Søknadsfrist for tilskudd er 3 måneder etter avsluttet kurs/gruppe. For kurs/gruppe avsluttet etter 30. september, er fristen 15. januar året etter. Søk om støtte her.

Studiegrupper får i 2019 et tilskudd på 70 kr per gjennomført studietime.

Eksempler på studiegrupper som kan få tilskudd er bibelgrupper, smågrupper, cellegrupper, husfellesskap, nabogrupper, dialoggrupper og andre typer studie- og samtalegrupper.

Kurs får i 2019 et tilskudd på 100 kr per gjennomført kurstime.

Eksempler på kurs som kan få tilskudd:

 • Ulike typer kurs, seminarer og konferanser
 • Bibeltimer og temaserier
 • Ledertrening
 • Menighetsbibelskoler
 • Leirer og konfirmasjon/tentro.

Opplæringen må ha vart i minst 8 kurstimer, med inntil 15 minutters pause pr. time. Det gis ikke tilskudd til mer enn 10 timer pr dag.

Felles konfirmasjonsopplegg for menigheter med mindre enn 10 konfirmanter

Felles konfirmant/tentro grupper som organiseres av flere menigheter lokalt eller regionalt kan søke om ekstra tilskudd på 800 kr per menighet i tillegg til det ordinære timetilskuddet. Ordningen gjelder mindre konfirmantkull (1-10 personer fra den enkelte menighet). Ordningen gjelder menigheter med 1-10 konfirmanter. Tilskuddet fås i tillegg til grunn- og timetilskuddet, som beregnes på samme måte som ved tilskudd til kurs. Samlet søknadssum sendes til den enheten som søker om tilskuddet.

Betingelser for å søke om tilskudd

 • Opplegget er godkjent før kurset starter (Enkel registrering via Gutt og Jente sin ferdige studieplan, eventuelt kan du opprette en egen studieplan).
 • Minst 8 kurstimer
 • Minst 1 deltaker må ha minimum 75% oppmøte. Deltakeren må være minst 14 år i løpet av kursåret. Om det er færre enn 5 deltakere over 14 år som har vært tilstede minst 75% av samlingene må det begrunnes hvorfor det var viktig å holde dette kurset til tross for lavt oppmøte. Relevante årsaker til lavt deltakertall kan være pedagogiske og praktiske forhold, særlige lokale forhold eller få potensielle deltakere til et tema som det er viktig å opprettholde tilbud om opplæring i.
 • Dere kan ha elektroniske samlinger som et supplement til fysiske samlinger. Inntil halvparten av kurstimene kan bestå av elektronisk kommunikasjon.
 • Det må sendes inn komplett frammøteliste med adresse, fødselsår og avkrysning for frammøte på deltakerne. En gruppeleder som kun fungerer som ordstyrer og tilrettelegger, regnes også som deltager. Frammøtelisten kan føres elektronisk etter hvert som kurset pågår via søknadsportalen som du kommer til via en link du får på mail når du har trykket på «Opprett Søknad», ettersom denne kan lagres underveis og først sendes inn når man trykker på «Send inn» på siste side.
 • Kurset/gruppa skal være åpen og tilgjengelig for alle interesserte innenfor målgruppen. Dere må oppgi i søknaden hvordan dere har informert om det (nettside, menighetsblad, talerstol på offentlig møte, plakater, annonse). Det må oppgis at dere er tilknyttet Kristelig Studieforbund.
 • Deltakerne skal få tilbud om kursbevis. Dere kan genere ferdige kursbevis fra søknadsportalen.

Kristelig studieforbunds medlemmer og deres menigheter, organisasjoner eller institusjoner kan stå som arrangør med tilskuddsrett. Kontonummeret må tilhøre enten sentralleddet, en menighet, organisasjon, gruppe eller forening som er tilsluttet en av Kristelig studieforbunds medlemsorganisasjoner eller samarbeidspartnere.

Ønsker dere tips til hvordan dere kan komme i gang med en studiegruppe, kan dere lese mer her.

Medlemsorganisasjoner i Kristelig Studieforbund

Areopagos

Blå Kors i Norge

Caritas Norge

De Frie Evangeliske Forsamlinger

Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Den Nordiske Katolske Kirke i Norge

Den Norske Israelsmisjon

Den norske kirkes menigheter

Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn

Det Norske Baptistsamfunn

Det Norske Bibelselskap

Det norske Diakonforbund

Det Norske Misjonsselskap

For bibel og bekjennelse

Frelsesarmeens Studieråd

HEKTA – Trosopplæring for ungdom

IKO – Kirkelig pedagogisk senter

Indremisjonsforbundet

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

KFUK-KFUM speiderne

Kirkelig undervisningsforbund (Kateketforeningen)

Kirken av Guds Nåde Studieråd

Kirkens SOS i Norge

Kristen Idrettskontakt

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte

KRIMS Trondheim

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

Lærernes Misjonsforbund

Maran Ata Norge

Metodistkirken i Norge

Misjonskirken Norge

Mødre i Bønn – Moms in Prayer International

NaMu Norge

Navigatørene

Norges KFUK-KFUM

Norges Kristelige Folkehøgskolelag

Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag

Norges Kristelige Studentforbund

Norges Kristne Råd

Norges Unge Katolikker

Norme, Norsk Råd for Misjon og Evangelisering

Normisjon

Norsk Luthersk Misjonssamband

Pinsebevegelsen

Sandomstiftelsen

Sjømannskirken

Skjærgårds Live

Skjærgårdsgospel

Stefanusalliansen

Stiftelsen Kraft

Stiftelsen Morfarbarn

Stiftelsen Oase

Syvendedags Adventistkirken

Søndagsskolen Norge

Ungdom i Oppdrags Studieråd

Vineyard Norge Support

Y’s Men region Norge

Samarbeidspartnere i Kristelig Studieforbund

Credokirken Studieråd, Den Eritreiske Evangelisk Lutherske Kirke I Norge, DMI Norge (Internasjonal Døvemisjon), Doxa Bibelsenter, Guds menighet Vegårdshei, Haugeinstituttet, Kingdom of God Light of Christ, Kirken i Dalen, Kirkens Bymisjon Trondheim, Levende Tro, Mercy House, Mjølløst, Scandinavia Chinese Christian Church in Oslo, Stavanger International Church, Stiftelsen Ellel Ministries Norge, Tent AS og Ynglingeforeningen.

Bli medlem eller samarbeidspartner?

For informasjon om hvordan din menigheter/organisasjon kan bli medlem eller samarbeidspartner, se https://k-stud.no/medlemsorganisasjoner/